Jerzy Żebrak

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój”
Panu dr n. med. Jerzemu Żebrakowi nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XLIX/335/14 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 czerwca 2014 roku.

Jerzy Żebrak urodził się 6. listopada 1933 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Tczyca, powiat miechowski. Naukę w szkole podstawowej pobierał w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych latach po wyzwoleniu. W latach 1947-1951 uczęszczał do liceum w Miechowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Wobec odmowy przyjęcia na Uniwersytet Jagielloński podjął naukę w 2-letniej szkole felczerskiej we Wrocławiu, a bezpośrednio po jej ukończeniu został przyjęty na studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom lekarza uzyskał w roku 1958 i w tym też roku podjął pracę w Dziecięcym Ośrodku Sanatoryjno-Prewentoryjnym w Rabce. Tutaj pod kierunkiem prof. Jana Rudnika współtworzył specjalistyczny zakład leczniczy i naukowy: Oddział Terenowy Instytutu Matki i Dziecka, a potem Oddział Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. W ramach rozwijania wiedzy medycznej uzyskał specjalizację z pediatrii (1962 rok), a następnie specjalizację z pneumonologii dziecięcej (1965 rok). W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk medycznych po przedstawieniu pracy na temat badań nad diagnostycznym i leczniczym znaczeniem bronchoskopii w gruźlicy płuc u dzieci. W dalszej pracy dr Żebrak przyczynił się w znaczącej mierze do rozwoju i upowszechnienia tej wówczas nowej metody diagnostycznej i leczniczej w chorobach płuc dzieci, tak w kraju jak i za granicą. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku doktorowi Jerzemu Żebrakowi pełniącemu obowiązki kierownika kliniki bronchologii i mukowiscydozy przypadła w udziale opieka nad dziećmi cierpiącymi z powodu wrodzonych chorób płuc oraz chorych na mukowiscydozę – chorobę wrodzoną, genetycznie uwarunkowaną i wówczas w większości przypadków kończącą się śmiercią w wieku dziecięcym. Wraz ze swoimi współpracownikami – lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, nauczycielami i wychowawcami, utworzył model opieki nad tymi ciężko chorymi dziećmi. Ten zespół specjalistów znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia i wydłużenia życia chorych do wieku dorosłego.

Dr Jerzy Żebrak był jednym z twórców naukowej organizacji lekarzy –„Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy” oraz jednym ze współtwórców „Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą”, zrzeszającego rodziców dzieci chorych, a od lat również chorych już dorosłych. Podobne organizacje powstawały wówczas w wielu krajach. Uczestniczył w wielu programach naukowych Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Wynikiem tego było ponad 250 publikacji w naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także ponad 200 doniesień przedstawianych na zjazdach i kongresach naukowych krajowych i międzynarodowych. W jego działalności dydaktycznej wymienić należy indywidualną opiekę naukową nad lekarzami przygotowującymi się do specjalizacji w zakresie chorób płuc dzieci, wykłady w ramach kursów doskonalenia lekarzy, indywidualne szkolenia lekarzy polskich i zagranicznych, tak w Rabce, jak i za granicą (Włochy, Mongolia, Słowacja). Dr Żebrak jest autorem wielu rozdziałów z zakresu pediatrii i pneumonologii dziecięcej w licznych podręcznikach przeznaczonych dla studentów medycyny i lekarzy. W roku 2000 dr Jerzy Żebrak osiągnął wiek emerytalny, kończąc tym samym swoją pracę zawodową w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Za pracę zawodową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego dorobek naukowy i zawodowy został wyróżniony przyznaniem Mu godności Członka Honorowego:

1)      Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą,

2)      Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy,

3)      Słowackiego Towarzystwa Pediatrycznego,

4)      Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Najbardziej cenionym przez niego wyróżnieniem jest tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu, nadany przez małych pacjentów w dniu 01 czerwca 1989 roku. W działalności naukowej i zawodowej dr Żebraka wspierała żona Krystyna – nauczycielka języka polskiego, która cały okres pracy zawodowej poświęciła dzieciom przewlekle chorym, przebywającym w szkole sanatoryjnej Rabczańskiego Uzdrowiska.  Posiadają dwie córki: Anna jest nauczycielką w szkole uzdrowiskowej w Rabce-Zdroju, Bożena biolożka pracuje na Katedrze Histologii Collegium Medicum UJ. 

Ponadto dr Jerzy Żebrak wydał dwie książki, już nie naukowe, ale z pewnymi odniesieniami autobiograficznymi – „Wspomnienia z czasów zaprzeszłych i przeszłych” (2007), „Zadziwienia” (2010).

Jerzy Żebrak zmarł 3 stycznia 2016 roku. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Rabce-Zdroju.